Site Map

胆忽誹逓試毘翌崔塀卞匣匂

  

憲栽繁悶垢殻僥譜柴議試毘翌崔塀卞匣匂

佃籾劔瞳卞匣議盾畳岻祇Pos-D翌崔試毘塀卞匣匂蒙艶癖喘噐互畜業、互娚業才屍窟來匣悶。聞喘匯肝來試毘谷聾卞匣砿頼畠茅検馨吉麟半坿、劔瞳式凪卞匣匂云附岻寂議住我麟半。試毘坪崔噐谷聾卞匣砿岷俊俊乾劔瞳匣。電匣扮試毘遊諸薮谷聾砿坪謁辛繍劔瞳頼畠“肯”竃音贋壓火匣航謁。

燐委煤防嚢悶揮峺抗譜柴
返湖穂癖謹邨栽繁悶垢殻僥圻尖譜柴
楚殻陣崙方埒品
煤防簾遊芦廾圓廾挫議歳廾簾遊

 

 

窃侏 悶持袈律 恷寄各楚
卞匣匂        
MR-10 返強甘絹卞匣匂 0.5 μl–10 μl    
MR-25 返強甘絹卞匣匂 3 μl–25 μl    
MR-50 返強甘絹卞匣匂 20 μl–50 μl    
MR-100 返強甘絹卞匣匂 10 μl–100 μl    
MR-250 返強甘絹卞匣匂 50 μl–250 μl    
MR-1000 返強甘絹卞匣匂 100 μl–1000 μl    
簾遊        
C-10 圓蕎   10 μl  
C-25 圓蕎   25 μl  
C-50 圓蕎   50 μl  
C-100 圓蕎   100 μl  
C-250 圓蕎   250 μl  
C-1000 圓蕎   1000 μl